หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 
 

   

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

การขยายเขตประปา หรือก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง

พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

พัฒนาระบบจราจร
 

   

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณะสุข

ด้านสวัสดิการสังคม

การป้องกันยาเสพติด

การสงเคราะห์สตรี เด็ก ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนนภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายและภัยจาก การกระทำของมนุษย์
 

   

ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น

การส่งเสริมประชาธิปไตย / การมีส่วนร่วม
 

   

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน
 

   

การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การกำจัดและจัดการขยะ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 9 ก.พ. 2558
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player